Tin vui - Tre Đại Đồng già - Mầm non Hameln mọc tiếp... Chúc mừng Benjamin!
Quý tử cô Kiều/ Milu tựu trường sau khi tốt nghiệp 2 năm Mẫu giáo trường làng Hameln 2010!
(Cám ơn hình ảnh của chị bạn Tú Hoa/Hildesheim gởi tặng)
Thằng nhỏ skeptisch (7 ý nghĩa, 48 dấu hiệu) nghi ngờ, buồn lắm, giống ông già, bị bà già kềm kẹp,
ngày đầu niên nhập học đã... lờ đờ ngủ gục!


."Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...