Yooh ! Khách về rồi ! Mừng quá, sướng quá !!!

Nhìn mặt 3 bạn ngồi bên tay phải... người ta có cảm tưởng tụi nó đang ăn đám giổ (hay đám... ?)
Hai đứa nay là Dalai Lama của Sydney...
còn ông kia là Papst của Vatican (gườm gườm có vẽ ớn hai ông Buddha Bến Tre lắm!)
... Hai đứa còn tính rinh tượng nữa!


.
"Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...