Dưới đây còn là một số links giới thiệu thêm phần hình ảnh - Xin mời:
Trần Tú Phương: http://duc-duc.medion-fotoalbum.de
Trương Đức Quân: http://picasaweb.google.com/dustin3467/Europe200702
Đặng Lợi Hưng: http://www.slide.com/r/IJamye1H4T9XLB5WwanGk88r48sC8pdN?view=large
Uông Đức An: http://picasaweb.google.com/uong.an/DaiDongHoiNgo14July2007?authkey=MEBSJaC0LYA(Phần hình ảnh Ngọc Lệ) Click xem tiếp ...
(Phần hình ảnh Mỹ Linh) Click xem tiếp ...
(Phần hình ảnh A. Dũng/Lâm Tiên) Click xem tiếp ...
(Phần hình ảnh Lưu Cúc) Click xem tiếp ...
(Phần hình ảnh A. Dung/Mỹ Lan) Click xem tiếp ...
(Phần hình ảnh Đỗ Hoà/Trinh) Click xem tiếp ...
(Phần hình ảnh Đỗ Hải Luân) Click xem tiếp ...