Edward´s Kindergarten Graduation 2008-2009
Daidong.org xin chung vui với Gđ. chị Trần Tiểu Ngọc, với công tử Edward!