Anh Trần Minh Hưng/ Canada

Gđ. anh. Hứa Giáo Tuấn cùng chị Trần Tiểu Ngọc tại NY ...