200 năm Ngày Độc lập Mexico... có một bà Mexican qua đó ăn mừng!
Von: Tracy Wong <tracyw88@gmail.com>
Just want to share the memories of my family cruise trip pictures
The cruise ship Carnival Elation has...."Mộng-Giác" là khi mê tỉnh, vọng tưởng và giác ngộ hiện về ...

Hữu như phù vân ...
Quán được cái chết thì sẽ không già và bất tử

Viết thử tiếng Việt có dấu ...